Algemene voorwaarden - Verhuur en verblijf in Ecolodge Le Grand Nichet

1. TOEPASSELIJKE BEPALINGEN EN AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Alle reserveringen voor verblijven in pensions die eigendom zijn van Nextgen Investments SRL en uitsluitend deze reserveringen zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald wordt de klant geacht deze voorwaarden te hebben gelezen en al hun clausules te hebben aanvaard ten laatste bij het betalen van de aanbetaling of het in bezit nemen van de kamer.

De eigenaar verklaart dat het gehuurde goed beantwoordt aan Boek III van de Waalse Toerismewetboek betreffende brandnormen voor plaatselijke toeristische accommodatie.

2. TOTSTANDKOMING VAN HET CONTRACT EN BETALING VAN DE PRIJS

De reservering wordt van kracht en is een huurcontract waard zodra de klant de eigenaar een aanbetaling van 50 EUR (vijftig EURO) heeft gestuurd. Het in bezit nemen van de kamer vormt tevens een huurcontract. Prijzen zijn inclusief alle lasten, exclusief toeristenbelasting en eventuele toeslagen.

Het saldo van het verblijf dient bij aankomst aan de eigenaar te worden betaald. Verbruik en extra services die niet van tevoren zijn gepland, worden aan het einde van het verblijf aan de eigenaar betaald. Tenzij anders aangegeven worden alle betalingen ter plaatse contant gedaan.

3. ANNULERING VAN HET CONTRACT

Elke annulering door de klant moet worden gemeld per brief, fax, e-mail of telegram gericht aan de eigenaar.

• Indien de annulering meer dan 30 dagen voor aanvang van het verblijf plaatsvindt, wordt de aanbetaling volledig terugbetaald. In andere gevallen blijft de borg bij de eigenaar.
• Als de annulering minder dan 48 uur voor aanvang van het verblijf plaatsvindt, blijft de aanbetaling bij de eigenaar die zich het recht voorbehoudt om het saldo van de prijs van de accommodatie te claimen.
• In het geval van een verkort verblijf blijft de prijs die overeenkomt met de kosten van accommodatie en aanvullende diensten die worden aangevraagd maar niet verbruikt volledig verworven door de eigenaar.
In geval van annulering van het verblijf door de eigenaar vóór de aanvangsdatum van het verblijf moet hij de klant op alle mogelijke manieren informeren en per aangetekende brief met ontvangstbevestiging bevestigen. De klant krijgt, onverminderd het verhaal op vergoeding van eventueel geleden schade, de betaalde sommen onmiddellijk terugbetaald. Behalve in geval van overmacht ontvangt hij ook een vergoeding gelijk aan de helft van de prijs van het verblijf als de annulering minder dan 48 uur voor het begin van het verblijf plaatsvindt of een accommodatie van dezelfde of hogere kwaliteit wordt aangeboden tegen de prijs van zijn reservering.

4. AANKOMST, VERTREK EN VERBLIJF

De klant moet op de aangegeven dag en op de aangegeven tijden aankomen. Op grond van wettelijke verplichting wordt de klant bij aankomst gevraagd om de informatie te verstrekken die nodig is voor het controleren van reizigers:

• de aankomstdatum
• de identificatiegegevens van de reiziger, namelijk:
a) Naam en voornaam - b) Geboorteplaats en -datum - c) Nationaliteit - d) Nummer van het overgelegde identiteitsbewijs,
• de naam en voornaam van minderjarige kinderen die een volwassen reiziger vergezellen.
In geval van late of vertraagde aankomst moet de klant de eigenaar hiervan op de hoogte stellen. Als de klant zich niet heeft gemeld binnen het uur volgend op de dag en het geplande tijdstip voor het begin van het verblijf vervalt de reservering en kan de eigenaar zijn gastenkamers gebruiken.
De aanbetaling blijft bij de eigenaar die zich het recht voorbehoudt het saldo van de prijs van de accommodatie te claimen.
Tenzij met de eigenaar anders overeengekomen is de uitchecktijd voor 12:00 uur.
Bij een reservering voor bepaalde tijd van meer dan 15 dagen of voor onbepaalde tijd zullen partijen gezamenlijk een inventaris opmaken. De klant die een reservering maakt bij een eigenaar voor een bepaalde periode kan in geen geval gebruikmaken van enig recht om na de voorziene periode in het pand te blijven. Overdracht of onderhuur is verboden.

5. GEBRUIK EN BEZETTING VAN GEBOUWEN

De klant moet het vredige karakter van de plaats respecteren en er gebruik van maken in overeenstemming met zijn bestemming. Er dient rekening te worden gehouden met de rust van de andere bewoners en de eigenaar. Ouders zullen er ook voor zorgen dat hun kinderen de regels van de plaats respecteren.

Het geboekte verblijf staat vast voor een bepaald aantal personen, inclusief baby's en jonge kinderen. Als het aantal klanten dit aantal overschrijdt, heeft de eigenaar het recht om de extra klanten te weigeren of om de klant te verplichten een andere kamer te reserveren (indien beschikbaar) om deze klanten te huisvesten, tegen de weergegeven prijs.
De weigering kan op geen enkele manier worden beschouwd als een wijziging of contractbreuk op initiatief van de eigenaar, zodat in geval van vertrek van de klant geen restitutie kan worden overwogen.
Huisdieren zijn alleen toegestaan na speciale toestemming van de eigenaar. Bij niet-naleving van deze regel heeft de eigenaar het recht om de gast de toegang tot zijn kamer te weigeren. De weigering kan op geen enkele manier worden beschouwd als een wijziging of contractbreuk op initiatief van de eigenaar, zodat in geval van vertrek van de klant geen restitutie kan worden overwogen.
De klant wordt verzocht niet te roken of te eten in zijn kamer om ongelukken te voorkomen die de kwaliteit en de sfeer van de accommodatie kunnen aantasten. Hij verbindt zich ertoe de kamer en het hem ter beschikking gestelde meubilair in goede staat terug te geven.

6. GESCHILLEN

Elke klacht met betrekking tot de inventaris moet onmiddellijk aan de eigenaar worden gemeld.